biuro@essentia-vitae.pl

Dotacje na Innowacje

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”


Tytuł projektu: Budowa platformy B2B w zakresie ofertowania
i serwisowania w Firmie Capri Service Sp. z o.o.

 

CAPRI SERVICE Sp. z o.o.


Wartość projektu:  169 350,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 118 545,00 PLN

Okres realizacji: od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-18-137/13-00

 

Opis Projektu:

Projekt polegał będzie na adaptacji pomieszczeń biurowych na potrzeby stworzenia dedykowanych pomieszczeń na serwerownie oraz na rozbudowie posiadanego systemu ERP
o moduły serwisowe a także budowie platformy B2B o warstwę obsługi procesu ofertowania przetargów, w których bierze udział CAPRI SERVICE Sp. z o.o. i Partnerzy Biznesowi -dostawcy produktów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

DOTACJE NA INNOWACJE

 Firma CAPRI SERVICE Spółka z o.o.  dnia 01.12.2012 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie systemu B2B w CAPRI SERVICE w celu koordynacji działań partnerskich z odbiorcami” Realizowany projekt polegał będzie na utworzeniu i wdrożeniu internetowej platformy B2B wraz z niezbędnym wyposażeniem Wnioskodawcy w platformę sprzętową, niezbędną do finalizacji przedmiotowego projektu. Rozbudowany zostanie posiadany system informatyczny ERP o moduły związane z CRM i BI. Za pomocą platformy B2B realizowany będzie proces biznesowy związany z koordynacją działań partnerskich.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007 - 2013

Nr umowy: UDA - POIG.08.02.00-18-101/12-00
Okres realizacji projektu : 01.12.2012 – 30.09.2013


 

 DOTACJE NA INNOWACJE

Firma CAPRI SERVICE Spółka z o.o.  dnia 01.05.2011 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w CAPRI SERVICE w celu automatyzacji wymiany danych z partnerami biznesowymi” Realizowany projekt polegał będzie na utworzeniu i wdrożeniu platformy B2B wraz z niezbędnym wyposażeniem Wnioskodawcy w platformę sprzętową, niezbędną do finalizacji przedmiotowego projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007 - 2013

Nr umowy: UDA - POIG.08.02.00-18-013/10-00
Okres realizacji projektu : 01.05.2011 - 29.02.2012r.